WYSIWYG Web Builder
Lp. Usługa    Rodzaj opłaty (za 1 godz.)
1. Gra w dni powszednie w godz. do 1600 10,- - -
2. Gra po godz. 1600 oraz w święta i dni wolne od pracy 20,- 18,- 25,-
3. Dzieci , młodzież , studenci - 15,- -
4. Wypożyczenie rakiety 5,- - -
5. Karnety miesięczne 18,- - -
Uwagi:

1.Opłatę za wynajem kortu należy uiścić przed rozpoczęciem gry,
2.a paragon z kasy fiskalnej zachować do kontroli.
3.Do opłaty zniżkowej (po okazaniu legitymacji z uiszczoną opłatą członkowską za aktualny rok) upoważnieni są członkowie TKKF Korty, sponsorzy, dzieci i młodzież szkolna oraz studenci.
3.   Przy grze dorosłej osoby z dzieckiem obowiązuje cena biletu normalnego.
4.Przez rezerwację rozumie się wykupienie biletu co najmniej 2 godz. przed rozpoczęciem gry. Jeżeli rezerwujący nie rozpocznie gry 20 min. po upływie godz. rezerwacji, to kort może być wynajęty innej osobie, a rezerwujący traci prawo do zwrotu wniesionej opłaty rezerwacyjnej. Rezerwacja bezpłatna przysługuje sponsorom i zasłużonym działaczom  TKKF Korty, wymienionym na oddzielnej liście.
5.Przedłużenie wynajmu kortu może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z korto-wym.
6.Grający przed rozpoczęciem gry zobowiązani są do odpowiedniego polania kortu wodą oraz wyrównania nawierzchni po jej zakończeniu- ale czynności te muszą zakończyć się w ramach czasu wykupionego na grę.
7.Nie dopuszcza się tzw. dokończeń seta, przekraczających czas wynajmu kortu, obejmujący wykonanie czynności porządkowych po grze.


Zarząd  TKKF  Korty